Huyện Thanh Chương rà lại tiền Thủy Tiên từ thiện nhưng không có danh sách