Huyện Thường Tín chuẩn bị điều kiện tốt nhất để học sinh lớp 9 trở lại trường từ 24/11