Huyện biên giới kết nạp Đảng cho tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19