Israel tố Ai Cập hai mặt, giúp Hamas thọc sườn Israel