KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại huyện Kim Thành khẩn trương khai báo y tế