Kết quả kiểm tra, giám sát tiếp tục khẳng định 'không có vùng cấm', 'không có ngoại lệ'