Khách đi đường bộ, đường biển, đường sông không phải làm xét nghiệm