Khai báo y tế QR Code: Cần sự giám sát của cơ quan chức năng