Khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào người Mông ở bản Cột Mốc