Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI