Khánh Hòa: Doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức sản xuất theo phương án 'ba tại chỗ', 'một cung đường, hai địa điểm'