Khánh Hòa: Nỗ lực để thích ứng an toàn với dịch COVID-19