Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh 'bắt tay' thực hiện du lịch an toàn