Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép