Khi có F0 trong trường học, các nơi khác có phong tỏa trường như Hà Nội?