Khó bóc tách chi phí điều trị bệnh COVID-19 bằng bảo hiểm y tế