Khoảng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19