Khoảng 70% người lao động trên địa bàn Bình Phước đã quay lại làm việc