Không có chuyện nhận tiền đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà nhanh hơn