Không mua điện mặt trời vì thiết bị có đường lưỡi bò