Khủng hoảng y tế trầm trọng ở Afghanistan, 95% người dân thiếu ăn