Khuyến cáo quan trọng khi đi chợ để tránh lây nhiễm Covid-19