Kích hoạt ngay các trạm y tế lưu động để tăng cường phòng, chống dịch