Kiểm soát gần 20.000 phương tiện ra, vào Hà Nội trong một ngày