Kiên Giang: Có ngày 10 người nhập cảnh thì cả 10 đều dương tính Covid-19