Kiên Giang thu hồi hơn 120 ha đất làm 15 dự án hạ tầng mới

Để thực hiện 15 dự án hạ tầng mới, Kiên Giang dự kiến sẽ thu hồi 121,3 ha đất. Trong đó, đất trồng lúa hơn 35,7 ha, đất rừng phòng hộ 2,4 ha và 83,2 ha đất khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 8063 về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.

Hạ tầng Kiên Giang đang được thay đổi từng ngày. Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Theo đó, để thực hiện 15 dự án mới với tổng diện tích quy hoạch là 121,6 ha, Kiên Giang sẽ thu hồi 121,3 ha. Trong đó, đất trồng lúa hơn 35,7 ha, đất rừng phòng hộ 2,4 ha và 83,2 ha đất khác.

Trong 15 dự án nói trên có 2 dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, công trình sự nghiệp công cấp địa phương, 9 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải và 1 công trình khu văn hóa.

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải có 9 dự án gồm: Đường Minh Lương-Giục Tượng, Trạm cấp nước xã Vĩnh Phú, Dự án đào kênh Ba Cú, Đường váo khu du lịch Ba Hòn (nâng cấp, mờ rộng đoạn cây xăng Binh Phận - mộ Chị Sứ), Cầu Mỹ Thái, Dự án đầu tư xây dựng công trinh đường bộ ven biền từ Hòn Đất đi Kiên Lương, Cầu Thứ Ba (ngang kênh xáng Xèo Rô), Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xà Nam Thái, Trạm cấp nước xã Tân Thạnh, với tổng diện tích quy hoạch tất cả các dự án là 100,91 ha, diện tích cần thu hồi đất là 100,70 ha, trong đó có sử dụng: đất trồng lúa là 23,08 ha, đất rừng phòng hộ là 2,42 ha, đất khác là 75,20 ha.

Dự án xây dựng công trình khu văn hóa có dự án Mở rộng Trung tâm Văn hóa huyện An Minh với tổng diện tích quy hoạch là 5,23 ha, diện tích cần thu hồi đất là 5,23 ha, trong đó có sử dụng: đất trồng lúa là 1,63 ha, đất khác 3,60 ha.

Ngoài ra, đối với các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai, nhưng không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ có 3 dự án gồm: dự án đường ngang đảo Hòn Ngang, Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cứa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với dường trục Nam - Bác, thành phố Phú Quốc và dự án cẩu Thầy Cai, cẩu Miễu với tổng diện tích quy hoạch tất cả là 3,10 ha, diện tích cần thu hồi đất là 2,96 ha.

Theo Khánh Ly/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/kien-giang-thu-hoi-hon-120-ha-dat-lam-15-du-an-ha-tang-moi-post163649.html

Tags: Kiên Giang  |  Phú Quốc  |  Nam Bác  |  Dương Đông Cứa Cạn Gành  |  Hòn Ngang  |  Điều 62 Luật Đất  |  An Minh  |  Tân Thạnh  |  Nam Thái  |  Xèo Rô