Lai Châu phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới