Lâm Đồng: Xuất hiện 15 ca F0 mới, trong đó 8 ca là người ngoại tỉnh đến