Làm rõ đoàn xe biển xanh dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1 để chụp ảnh