Lần đầu tiên Bộ TT&TT biệt phái cán bộ về giúp địa phương phát triển CNTT