Lào Cai: Phấn đấu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 2%

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả; làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32% vào năm 2025 và đạt 36% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 60% năm 2025 và 75% năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 2%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5%; giảm tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 xuống dưới 53% và đến năm 2030 đạt 43%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt tối thiểu 6%/năm vào năm 2025 và 7%/năm vào năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên, không đi học hoặc không được đào tạo đến năm 2030 dưới 5%; không có việc làm dưới 3,5%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị đến năm 2030 ở mức thấp dưới 3,5%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%.

Đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Phấn đấu duy trì 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và THPT được hướng nghiệp; 100% sinh viên được định hướng việc làm trước khi tốt nghiệp. Đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, hình thành Chợ lao động - việc làm online kết nối các doanh nghiệp - người lao động - cơ quan quản lý nhà nước. Phấn đấu năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm.

Đến năm 2024, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của tỉnh về lao động. Đến 2025 kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động.

Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động vào quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 6 giải pháp cụ thể, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, quy định của chính sách pháp luật để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại; hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển mạng lưới an sinh và bảo hiểm; hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, phát triển thị trường lao động đặc thù; nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh xây dựng Đề án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự Trung tâm; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, kiện toàn tổ chức bộ máy,... nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu về giao dịch việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động của tỉnh, kết nối với các địa phương, khu vực và cả nước ….; thực hiện hiệu quả chức năng kết nối thông tin thị trường lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Minh Anh/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/lao-cai-phan-dau-den-nam-2030-duy-tri-ty-le-that-nghiep-chung-o-muc-duoi-2-20210719003230011.htm

Tags: Lào Cai  |  tỷ lệ thất nghiệp  |  thị trường lao động