Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng