Liên quan vụ Đường nhuệ: Diễn biến mới với Lâm Quyết