Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân