Lộ thiệp cưới của Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái: Thời gian, địa điểm rõ ràng