Lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên về Việt Nam đã đáp xuống sân bay