Lời hứa về 'màu xanh' của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang