Long An: Lập Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các Trung tâm y tế