Long An trở thành vùng dịch lớn thứ 3 trên cả nước