Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Tuyên bố phát triển kỹ thuật số