Malaysia và Iran nới lỏng hạn chế khi tình hình dịch bệnh lắng dịu