Masan Consumer hoàn tất mua 52% Bột giặt Net với mức định giá 46 triệu USD