Merck & Co cho phép nước nghèo tiếp cận thuốc điều trị COVID-19