Mở thêm khoa, tăng cường bác sĩ cho Bệnh viện Hồi sức Covid-19