Moderna Inc: Vaccine ngừa COVID-19 sẽ có hiệu quả thấp hơn với Omicron