Một số quy định mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực trong tháng 9

Theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng.

Theo Ngọc Diệp/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mot-so-quy-dinh-moi-ve-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-co-hieu-luc-trong-thang-9-662792/

Tags: cách mạng  |  quy định  |  có hiệu lực  |  trợ cấp  |  phụ cấp  |  75/2021/NĐ CP  |  chính sách  |  9 Theo Nghị