Muốn thu phí báo chí, cần coi độc giả là khách hàng chính yếu