Nathan Lee đăng đàn tuyên chiến với team Thu Minh, còn livestream đòi tung email bóc phốt ngôi sao nào đó?