Nếu thua kiện Văn Lâm, Muathong United có thể phải xuống hạng