Nga chuẩn bị thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người